Korea
Japan
France
English
 
PRC最新消息

 

 

鰻 魚 包 裝 中 心

香 港 由 於 地 理 位 置 及 貿 易 自 由 關 係 , 成 為 東 南 亞 最 大 鰻 魚 苗 轉 口 中 心 , 日 本 種 苗 及 歐 洲 種 苗 七 成 以 上 都 會 途 經 香 港 再 轉 口 其 它 地 區 , 歐 洲 雖 然 有 直 航 機 到 中 國 大 陸 , 但 是 因 為 內 地 運 輸 方 面 經 常 誤 點 及 人 為 因 素 等 問 題 , 造 成 魚 苗 死 亡 率 較 高 , 飼 養 成 活 率 亦 較 低 。 相 反 地 ,香 港 機 場 效 率 高 及 運 輸 時 間 較 短 , 加 上 本 公 司 專 業 篩 選 及 保 養 一 天 後 才 轉 運 , 讓 受 傷 或 死 亡 的 魚 苗 剔 除 ,並 堅 持 用 成 本 較 重 的 水 運 充 氧 法 包 裝 , 所 以 普 遍 飼 養 成 績 較 理 想 。 本 公 司 為 香 港 少 數 擁 有 自 己 包 裝 場 之 一 , 論 規 模 、 面 積 、設 備 更 是 數 一 數 二 , 場 總 面 積 達 五 佰 平 方 米 , 全 室 內 水 溫 溫 系 統 , 可 任 意 調 節 保 持 水 溫 3~16 攝 氏 度 , 可 同 時 存 放 2,000 公 斤 魚 苗 。 且 絕 不 對 外 開 放 , 其 它 毫 無 祕 密 及 閒 雜 人 眾 多 的 公 開 包 裝 場 實 難 以 比 較 。

地 址 : 屯 門 新 平 街 2 號 屯 門 工 業 中 心

 

Copyright by Wai Kee Industrial Co.